Akční nabídka

 • Dosah 4,6 metrů !!
 • Špičková kvalita, příznivá cena !!
 • Nejlevnější profesionální jeřáb na trhu !!
 • Hydraulická ruka druhé generace !!
 • Možnost nájezdové brzdy !!
 • Nosnost až 2 tuny !!
 • Pro čtyřkolky i malotraktory !!
 • Dosah hydr. ruky 3,2 nebo 4 m !!

Reklamní banner

Články

Doprava, soustřeďování a odvoz dříví

Doprava dříví

„Dopravou dříví rozumíme jeho přemisťování z místa těžby k místu jeho zpracování.“

Z této definice můžeme vyvodit, že fáze vyklizování, přibližování, vyvážení i odvozu můžeme zahrnout do druhé části těžebně – dopravního procesu, tedy do dopravy. Samotná doprava dříví se skládá ze dvou etap.

První etapu – primární dopravu dříví – charakterizuje přemisťování dříví neupraveným nebo jen částečně upraveným terénem, v případě sortimentní metody se tedy jedná o fázi vyklizování a fázi přibližování, resp. vyvážení. Souhrnně se tyto fáze primární dopravy dříví označují jako soustřeďování.

Druhá etapa – sekundární doprava dříví – pak spočívá v dopravě dříví po upravených komunikacích (cesty, silnice, železnice, vodní trasy). Do této etapy pak spadá zbývající fáze odvozu dříví.

Naše firma se specializuje na prodej lesních vyvážecích strojů  pro malotraktory, traktory a ATV pracovní čtyřkolky, ale v nabídce máme i kvalitní rotátory na hydraulické ruce.

Soustřeďování dříví

Pro soustřeďování dříví existuje několik způsobů, využívajících různé síly, z nichž většina byla zmíněna již výše:

 • manuální soustřeďování dříví
 • gravitační soustřeďování dříví
 • animální soustřeďování dříví
 • částečně nebo komplexně mechanizované soustřeďování dříví.

Vedle nejčastějšího pozemního soustřeďování dříví (vyklizování – vynášení, vlečení; přibližování – vlečení; vyvážení), může být použito i soustřeďování vzduchem (vrtulníky, lanová zařízení s plným závěsem).

Mechanizované soustřeďování dříví

Stroje mohou být v procesu soustřeďování využity buď úplně (bez potřeby lidské síly), nebo jen částečně tzv. úvazkovým způsobem. Úvazkové soustřeďování dříví se realizuje pomocí navijáků, ať už samochodných či připevněných na traktorech. Při této metodě je nutný podíl fyzické síly člověka (vázání úvazků apod.). V případě komplexně mechanizovaného soustřeďování nahrazují lidskou ruku a naviják hydraulická zařízení (hydromanipulátory).

Úvazkové soustřeďování dříví

Přední pozice při realizaci úvazkového soustřeďování dříví patří traktorům. Používají se univerzální kolové traktory, speciální lesní kolové traktory nebo traktory pásové. Technologickou využitelnost i produktivitu práce traktoru ovlivňuje především jeho vybavení – navijáky, přibližovací štíty, rampovače, hydromanipulátory aj. Použití traktorů je podmíněno především sklonem svahu. Za nejzazší sklon svahu, kdy je ještě možné traktor použít, je považován 40 % sklon. Terény, které tuto podmínku splňují, a jsou tedy bezpečně sjízdné některým druhem traktoru, se nazývají traktorové terény – takových je v ČR cca 83 %. Traktory se však často využívají i v terénech, které tuto podmínku nesplňují (tzv. lanovkové terény) – vyklizování dříví šikmo svahem nebo po vrstevnici pomocí navijáku při postavení traktoru na svážnici; kombinace lanovkového a traktorového soustřeďování.

Bezúvazkové soustřeďování dříví vlečením

Vedle lanových navijáků může být traktor vybaven zařízením, které umožňuje vlečení břemena bez dotyku lidské ruky. Takovými zařízeními jsou buď hydraulicky ovládaný drapák (jeho čelisti směřují dolů), nebo hydraulicky ovládaný svěrný oplen (jeho čelisti směřují nahoru).

Mechanizační prostředky pro vyvážení dříví

Hydraulická zařízení umožňují kromě vlečení břemena po půdním povrchu také jeho naložení na ložnou plochu. Tímto způsobem může být dříví vyklizováno z místa těžby a následně vyváženo. Díky maximálnímu dosahu hydraulického zařízení (běžně 6 – 8 m) je však fáze vyklizování značně omezena, proto se častěji využívá vyklizování k vývoznímu místu pomocí úvazkového systému. Pomocí hydraulického zařízení je poté dříví na vývozním místě naloženo, nejčastěji na vyvážecí soupravu či vyvážecí traktor (forwarder).

Kromě snížení fyzické námahy pracovníků a zvýšení výkonnosti je výhodou použití hydraulických zařízení také to, že se dříví při vyklizování nepoškozuje a neznečišťuje. Navíc není půda poškozována vlečením dříví a prokluzujícími koly. Větším zatížením půdy při práci s vyvážecími stroji však naopak vzrůstá riziko jejího zhutnění (to lze omezit rozšiřováním pneumatik, zvyšováním počtu kol či doplněním pásů přes kola).

Malé mechanizační prostředky pro soustřeďování dříví

Drobné mechanizační prostředky pro dopravu dříví mají obecně nižší výkonnost, používají se pro menší objemy prací a často je možné jejich nasazení i v hůře přístupných terénech. Důležitou roli pro využití malé mechanizace navíc hrají malé provozní náklady. Díky těmto vlastnostem našly malé mechanizační prostředky uplatnění především v soukromém sektoru, u vlastníků menších lesů, a to zejména v těžbách výchovných. Díky menší váze jsou malé mechanizační prostředky šetrnější k půdě a životnímu prostředí, je tedy pravděpodobné, že se četnost jejich nasazení bude s důrazem na ochranu životního prostředí zvyšovat.

Mezi drobnou mechanizaci použitelnou při soustřeďování dříví patří přenosné navijáky, minitahače, železné koně, vyvážecí minisoupravy, minivyvážeče a čtyřkolky s přívěsem (případně i sněžné skútry).

Odvoz dříví

Technologie používané pro odvoz dříví z odvozního místa po veřejné komunikaci jsou velmi různorodé. Závisejí na formě dopravovaného dříví (celé stromy nebo jejich sekce, zkrácené kmeny, výřezy středních délek, krátké výřezy aj.), konstrukčním řešení vozidel (traktory jako tahače valníků či klanicového přívěsu, plošinové automobily, tahače přívěsů a návěsů, kontejnerové nosiče) a nakládacích zařízeních (naviják, hydraulické ruka). Odvozní prostředky bývají nejčastěji vybaveny vlastním nakládacím zařízením. Pro odvoz dříví je možné použít také vyvážecí stroje a přirozeně i čtyřkolky.

Faktory ovlivňující výkonnost mechanizačních prostředků pro dopravu dříví

Produktivitu práce, tj. množství dobré produkce za jednotku času (např. hodinu), obecně ovlivňuje několik faktorů – pracovníci a jejich pracovní činnost, pracovní a sociální podmínky, pracovní předmět, pracovní prostředky a pracovní prostředí. Stejně tak je tomu i v těžebně – dopravním procesu, kdy tito činitelé ovlivňují výkonnost použité mechanizace.

Pracovníci

Rozhodujícím činitelem ve výrobním procesu jsou lidé. Výsledky jejich práce ovlivňuje především jejich vzdělání, zkušenost a výkonnost, dále však také jejich zdravotní stav, charakterové vlastnosti a respektování pravidel a zásad úspěšné činnosti. Na úroveň výroby nejvíce působí vedoucí pracovníci a jejich organizace práce.

Pracovní a sociální podmínky

Produktivitu práce ovlivňují také pracovní a sociální podmínky, při kterých probíhá výrobní proces. Takové podmínky tvoří především respektování bezpečnosti práce – dodržení únosného pracovního zatížení (přestávky), vybavení pracovníků vhodnými pomůckami a výstrojí, zabezpečení odborné přípravy atd.

Pracovní předmět

Druh těženého dříví svými vlastnostmi ovlivňuje nejen volbu technologie, ale i náročnost jednotlivých pracovních operací. Různé dřeviny mají rozdílnou hmotnatost a z různých dřevin se vyrábí jiné typy a různý počet sortimentů. Z jehličnatých dřevin je například možné vyrobit až cca 30 typů různých sortimentů dle jejich délky, průměrů a kvality (typ sortimentu je vždy závislý na požadavcích odběratele). Z listnatých dřevin se naopak nejčastěji vyrábí jen palivo a vláknina. Pouze minimální množství objemu listnatého dříví pak připadá na pilařskou kulatinu. Při vyvážení i odvozu dříví je ideální pokrýt sortimenty celou ložnou plochu a plně využít nosnost stroje. Nejvýhodnější je tedy vyvážet, resp. odvážet sortimenty v délce, která odpovídá délce ložné plochy přívěsného vyvážecího či odvozního vleku.

Na výkonnost mechanizačních prostředků má významný vliv samozřejmě také celkové množství těženého dříví a jeho celková hmotnost.

Vzhledem k hmotnosti a tažné síle stroje a vzhledem k rozměrům přívěsu jsou pro vyvážení dříví pomocí čtyřkolek nejproduktivnější sortimenty ve čtyřmetrové délce a v malé a střední hmotnosti. Při vyvážení kratších sortimentů se prodlužuje čas, který je potřeba na naložení a složení dříví. U delších sortimentů není možné využít celou ložnou plochu a navíc se omezuje obratnost stroje. V obou případech tedy dochází ke snížení jeho výkonnosti.

Produktivita práce se u čtyřkolky snižuje i v případě vyšší hmotnosti či větší hmotnatosti dřeva. V takové situaci sice může být ložná plocha přívěsu a jeho nosnost dostatečná, obvykle však nestačí nosnost hydraulické ruky či rozpětí čelistí drapáku.

Pracovní prostředí

Volbu technologických a pracovních postupů a následně i výkonnost stroje podstatně ovlivňují také přírodní, terénní a klimatické podmínky. Na kvalitu těžebně – dopravního procesu navíc významně působí způsob hospodaření a technologická charakteristika pracoviště a těžebního zásahu.

Přístupnost terénu

Nejvýznamnější podmínky pro výkonnost stroje z hlediska terénu tvoří jeho sklon a jeho průjezdnost. Největších výkonů dosahují těžebně – dopravní stroje v rovinatých terénech a ve svazích do 10 % sklonu. Za maximální sklon svahu, při kterém je ještě možné tyto stroje použít, se považuje 40 % ve směru po spádnici a 30 % ve směru po vrstevnici. Průjezdnost terénu a tudíž i výkonnost stroje omezují nerovnosti a různé typy překážek, nejčastěji stromy, vysoké pařezy, kameny, prohlubně a terasy. Za překážky je možné považovat i přirozené zmlazení, jelikož je potřeba ho maximálně zachovávat.

Čtyřkolka má na rozdíl od traktorů a jiné mechanizace níže položené těžiště, riziko převrácení při jízdě po vrstevnici je u ní tedy nižší. Přesto se nedoporučuje využívat čtyřkolky ve svahu se sklonem vyšším, než je 30 %. Níže položený podvozek však naopak může představovat handicap při překonávání překážek. Ten ovšem vyrovnává malá hmotnost a rozměry stroje, díky nimž je čtyřkolka velmi obratná. Intenzita výskytu překážek v porostu tedy může být značně vyšší, než při použití jiné techniky.

Druh a vlhkost zeminy

Velký vliv na výkon stroje má především vlhkost půdy. Největších výkonů dosahují stroje v zimním a letním období, když je půda suchá. V období dešťů či tání sněhu, či v oblasti stále vlhké půdy, může docházet k prokluzu kol a tudíž ke snížení výkonu. Vlhká půda je navíc náchylnější k erozi.

Nasazením čtyřkolek a dalších mechanizací vybavených hydromanipulátorem je možné erozi eliminovat, nedochází totiž k tvoření rýh, jelikož náklad není vlečen po zemi. Čtyřkolka je k půdě šetrná i z hlediska únosnosti půdy. Hmotnost čtyřkolky je přibližně 400 kg, přívěs váží cca 350 kg a má nosnost od 1 000 kg do 2 000 kg. Plně naložená čtyřkolka je tedy přibližně o polovinu lehčí než univerzální kolový traktor bez nákladu. K půdě jsou navíc šetrná i balonová kola, která váhu stroje roznesou na větší plochu.

Období těžby

Vysokých výkonů mohou vyvážecí stroje dosahovat v zimním období. Vytěžené dříví bývá vymrzlé a má tudíž menší hmotnost. Zmrzlá suchá půda pak není náchylná k erozi, nedochází tedy k jejímu poničení ani k prokluzu kol (to ovšem platí jen v případě, že se v porostu nevyskytuje sněhová pokrývka). Podobně je tomu i v létě za suchého počasí.

Čtyřkolky stejně jako jiné stroje je možné využívat po celý rok. Obvykle se však s nimi pracuje jen od jara do podzimu.

Druh těžby

Výkonnost vyvážecí mechanizace je logicky nejvyšší při obnovní (mýtní úmyslné) soustředěné těžbě v holosečném způsobu hospodaření. V takových případech se jeví jako nejefektivnější těžká mechanizace s velkou vyvážecí kapacitou. Malé mechanizační prostředky a tedy i čtyřkolky nacházejí své uplatnění v obnovní podrostní či výběrné těžbě, v těžbě výchovné a v těžbě nahodilé.

Nejproduktivnější je nasazení čtyřkolek ve výchovných těžbách, přičemž efektivnější je jejich využití v porostech do 40 let věku (nižší hmotnatost těženého dřeva). Posouzení výkonnosti stroje při nahodilé těžbě, vzniklé v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, sucho, hmyzí škůdci, houbové choroby atd.), závisí na rozsahu těžby. Jednoznačně nejnižší je výkon při vyvážení jednotlivých stromů (zlomy, vývraty), s množstvím těžených stromů na jedné ploše pak výkonnost stroje přirozeně roste.

Druh těžební mechanizace

Důležitý faktor produktivity práce při těžebně – dopravním procesu tvoří také to, jakým způsobem je prováděna těžba. Při použití motorové pily je nutné vyklizovat vytěžené dříví navijákem či hydraulickým zařízením, čímž se prodlužuje spotřeba času. Tento problém eliminuje nasazení harvestoru, který fázi těžby i vyklizování spojuje v jednu operaci a tudíž celý proces značně urychluje. Vyvážecí souprava či čtyřkolka pak plní pouze fázi vyvážení.

Autor článku: Zbyněk Kyncl

Dodavatelé

AS Fors MW BALTROTORS Ltd JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy Rabaud